forum.e-pilzno.com Strona Główna

FAQ Szukaj Użytkownicy Grupy Rejestracja Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj
 

Poprzedni temat «» Następny temat
Konwent fantastyki "R-Kon" 2009 -relacja
Autor Wiadomość
Draxus Wiek: 38
Dołączył: 23 Wrz 2008
Posty: 196
Piwa: 201/1
Skąd: Pilzno
Wysłany: 2009-03-16, 17:32   Konwent fantastyki "R-Kon" 2009 -relacja

W?a?nie wróci?em z trwaj?cego od pi?tku konwentu fantastyki „R-Kon” jaki odby? si? na terenie jednej z Rzeszowskich szkó?.
Decyzj? o wyprawi? podj??em w ostatniej chwili, z racji tego, ?e planowa?em nie jecha? czuj?c si? rozleniwionym, zm?czonym i ogólnie nie w nastroju.
A jednak w ostatniej chwili w dniu rozpocz?cia konwentu co? mnie tkn??o. Spakowa?em si? wi?c szybko i wyruszy?em.
Po ma?ych perturbacjach zwi?zanym z tym, ?e z PKS u nas jest tak, i? jedno pisze, a co innego si? faktycznie dzieje – zamiast wsi??? w wygodnie w autobus i dojecha? na miejsce, musia?em po zmarnowanej godzinie oczekiwania na zimnie, dojecha? cz??ciowo autobusem, a dalej poci?giem. Ale skoro zdecydowa?em ju?, ?e jednak jad? – nic nie mog?o mnie powstrzyma? i tak te? ostatecznie wieczorem znalaz?em si? na miejscu.
Szczegó?owo konwentu opowiada? nie b?d?, bo nie zamierzam pisa? tu jakiej? konkretnej relacji. Zamiast tego odnotowuj? fakt bycia oraz napisz? kilka s?ów o moich subiektywnych prze?yciach i wra?eniach z konwentu.

Nim jednak do tego dojd? kilka s?ów o tym, jak wygl?daj? takie konwenty - dla tych, którzy by? mo?e nigdy niebyli na ?adnym, a chcieliby si? dowiedzie? jak to w praktyce wygl?da.

Konwenty odbywaj? si? zazwyczaj na terenie jakiej? szko?y. Trwaj? oko?o trzech dni, podczas których w poszczególnych salach mo?na pos?ucha? prelekcji na ró?ne ciekawe tematy, zapozna? si? z jakim? systemem RPG, czy pos?ucha? czego? na dowolny inny temat. Jest te? tak zwany „GameRoom”, czyli sala, w której mo?na sobie pogra? w udost?pnione do tego celu ró?nego rodzaju gry planszowe i im pokrewne. S? konkursy z nagrodami. Odbywaj? si? sesje RPG oraz LARPy (czyli bardziej mobilna wersja rozgrywki RPG). Podczas konwentu jest okazja pos?ucha? prelekcji zarówno znanych autorów cyklów ksi??kowych, jak i po prostu osób, które co? przygotowa?y. Oczywi?cie wszystko jest zorganizowane i wedle dost?pnego przy wej?ciu programu. Na konwentach bywa od 200 do 500 osób ?rednio. Mi si? akurat zd??y?o tak, ?e bywa?em zawsze na takich w okolicach tej drugiej liczby. ?pi si? w wyznaczonych do tego salach, wystarczy mie? jaki? ?piwór ze sob?. Konwent fantastyki to równie? ?wietna okazja, do poznania ciekawych ludzi i nawi?zania nowych znajomo?ci. Tak naprawd? trzeba by? by zobaczy? jak jest.
I to by by?o na tyle w kwestii telegraficznego skrótu konwentów. Pisz? jednak o tym dlatego, ?e wiem ile lat mo?na ?y? w nie?wiadomo?ci. Ja sam bowiem mimo wieloletniego zainteresowania ró?nego rodzaju formami fantastyki, przez lata nie wiedzia?em w ogóle, ?e konwenty s?, a gdy ju? o nich us?ysza?em to i tak nie bywa?em, bo jako? si? nie sk?ada?o i nie by?o z kim si? wybra?. To by? mój trzeci konwent, wcze?niej by?em w Krakowie na „Imladrisie” w 2007 roku, oraz na „Constarze” w 2008. Oczywi?cie wspominam je dobrze i ciesz? si?, ?e tam by?em.:)

Mia?o by? o tym, co mi si? przydarzy?o i co podoba?o, zatem przechodz? do rzeczy.
Na konwent dotar?em w pi?tek oko?o osiemnastej z czym?. Borykaj?c si? z depresyjnym stanem, jaki gn?bi? mnie od jakiego? czasu, ci??ko mi by?o si? zaaklimatyzowa? i odpr??y?. Zreszt? tym razem w przeciwie?stwie do poprzednich prawie ?adnej znajomej duszy nie mia?em przy sobie, co w po??czeniu depresyjnym nastrojem dawa?o mieszank? nie tyle wybuchow?, co jednak toksyczn? i realnie sabotuj?c? mój nastroju. Dooko?a ?miech wrzawa i zabawa, za? ja zagubiony i próbuj?cy si? wyrwa? z czerni w?asnych my?li. Chyba znacie to uczucie i rozumiecie jak to bywa. Mniejsza o to.
Pierwsz? rzecz?, która mnie w jaki? sposób wyrwa?a z marazmu, bo zaj??a mój umys?, by?a prezentacja nadchodz?cego, a maj?cego pojawi? si? w czasie wakacji nowego systemu RPG „Wolsung”. O nim samym teraz opowiada? nie b?d?, za? powiem tyle, ?e mimo, i? steam-punowy - a tych realiów nigdy jako? nie darzy?em sympati? – naprawd? mnie mocno, bardzo mocno zainteresowa?. Ponadto ch?opaki od Wolsung, czyli rodzime wydawnictwo „Ku?nia Gier”, które nad nim intensywnie pracuje, maj? naprawd? zajebistych grafów, bowiem niektóre pokazywane przy prezentacji grafiki powodowa?y autentyczny opad szczeny i ogólnie bogate wra?enia estetyczne.:)
Wiadomo, ?e w RPG nie obrazki s? najwa?niejsze, ale dobre grafiki buduj? klimat i w?a?nie owe grafiki dodatkowo spot?gowa?y mój pozytywny odbiór nadchodz?cego systemu.
Po tej prelekcji znowu si? troch? pokr?ci?em bez celu, a? natrafi?em na dwie sympatyczne niewiasty odpowiednio ustylizowane, zapraszaj?ce na czytanie bajek na dobranoc.:) Wybra?em si? tam i to w?a?nie by? dla mnie najmilszy akcent pi?tku.
?wietny nastrój, fajnie ustylizowani czytaj?cy, bujany fotel, doko?a ?wiece, na ?cianie od czasu do czasu wy?wietlane krótkometra?owe animacje, relaksuj?ca i nastrojowa muzyka w tle oraz po prostu ?wietne opowiadanie prowadz?cych.
Trudno to opisa?, klimat by? niesamowity, za? s?uchacze le??c w miar? wygodnie na pod?odze w swoich ?piworach, oddawali si? cudownemu nastrojowi ba?niowych opowie?ci, jaki wykreowali autorzy.
Tego dnia po zako?czeniu czytania bajek na dobranoc, mimo, ?e nie by?o jako? strasznie pó?no, postanowi?em zaraz po zako?czeniu, obróci? si? na bok i zasn??, gdy? w ten sposób odpr??ony mog?em uzna? to za bardzo udane zako?czenie dnia.
W sobot?, czyli dnia nast?pnego, zaliczy?em kilka prelekcji, bardzo zabawny konkurs aktorski i spotka?em cz?owieka, którego spotka? si? nie spodziewa?em. Krótko acz mi?o pogadali?my i to te? uznaj? w moim subiektywnym odbiorze tych dni, za akcent pozytywny.
Dalej kolejno b??kanie si? i uczestnictwo w czym?, gdy? nie na ka?de prelekcje chcia?o mi si? i??, a gra? w RPG lubi? raczej z lud?mi, których znam, za? nie bardzo mia?em ochot? na sesje z nieznajomymi.
Jednak i tym razem to wieczór przyniós? najciekawsze dla mnie wydarzenia, gdy? zako?czy? si? zorganizowanym przez t? sam? ekip?, co dnia poprzedniego, ju? nie czytaniem bajek, a poezji. G?ownie piorunuj?ce wra?enie wywo?a na mnie czytanie twórczo?ci Edgara Allana Poe, z którym wcze?niej mia?em tylko raz styczno?? i to w sposób po?redni, poprzez krótkometra?ow? animacj? Tima Burtona „Vincent”, inspirowan? twórczo?ci? Poe‘a.
Na wieczorku poetyckim za? mia?em okazje us?ysze? ?wietn? recytacje „Kruka” i paru innych dzie? Poe’a, jak równie? i poezj? inn?. Ale to w?a?nie wiersze Edgara Allana Poe najbardziej przeszy?y mnie swoj? niezwyk?o?ci?. Znowu atmosfera wykreowan? przez prowadz?cych wieczorek ludzi, dzi?ki ?wietnym recytacjom i muzyce w tle, a tak?e puszczanym od czasu do czasu wizualizacjom z projektora, sta?a si? dla mnie niezapomnianym prze?yciem.
Po zako?czonym wieczorku, tym razem na sen si? nie zdecydowa?em, chc?c jeszcze si? rozejrze?, czy aby nie dzieje si? co? ciekawego na konwencie, w co mia?bym ochot? si? wkr?ci?. Tak te? ostatecznie uda?o mi si? natrafi? na twórców tych wspania?ych wieczorków, którzy sami mieli podobny dylemat, czyli co by tu jeszcze zrobi? ze sob?.
W ten sposób mia?em okazje troch? z nimi porozmawia? i pozna?. Okaza?o si?, ?e to ekipa z Lublina, ze studenckiego klubu mi?o?ników fantastyki i gier fabularnych „Grimuar”, która organizuje niebawem równie? swój konwent. Cho? to troch? daleko dla mnie, chyba si? wybior?, bo ludzie Ci przypadli mi bardzo do gustu. Nie chc? si? tu zbytnio rozp?ywa? w zachwycie ale naprawd?, bardzo ich polubi?em i ?a?uj?, ?e nie by?em na kilu innych prelekcjach w czasie konwentu jakie prowadzili. Na przysz?o?? na pewno to nadrobi?.
Serdecznie pozdrawiam ekip? z Lublina i dzi?kuje, za wspania?e chwile tego konwentu, których byli autorami.:)
Jako, ?e w niedziel? konwent ko?czy? si? w godzinach lekko popo?udniowych, niewiele i ja ju? prze?y?em tego dnia, raczej si? kr?ci?em to tu to tam, obserwuj?c i s?uchaj?c ludzi, a? w ko?cu zebra?em si? w drog? powrotn?.
Có? wi?c pozostaje mi powiedzie? – konwent by? udany, a ja wypatruj? kolejnych, bo z ka?dym nast?pnym bardziej mi si? podoba.:)

Fotek narazie brak, jak co? b?dzie to postaram si? uzupe?ni? temat.
_________________
„Wyobra?nia jest wa?niejsza od wiedzy.”
- Albert Einstein
Ostatnio zmieniony przez Mawgan 2009-03-16, 21:23, w całości zmieniany 1 raz  
Postaw piwo
 
 
 
Mawgan Wiek: 34
Dołączył: 21 Wrz 2008
Posty: 737
Piwa: 899/31
Skąd: Pilzno
Wysłany: 2009-03-16, 21:32   

Ehh pi?knie to wygl?da, a wiem z do?wiadczenia, ?e takie klimaty jak czytanie poezji czy bajek czy podobne projekty to do opisania nie s? i wiedz? ludzie tyle ile sami prze?yli.

?a?uj? bardzo braku mojej obecno?ci na R-Konie cho? nie mam sobie nic do zarzucenia - wygra?o dane wcze?niej s?owo ^_^.

Wpisuj? w kalendarz przysz?oroczny R-Kon.
A tym czasem je?li kto? b?dzie mia? KONKRETNE potwierdzone informacje o podobnych imprezach na które si? wybiera kto?, niech napisze w odpowiednim dziale.
_________________
Ka?da Twoja z?otówka DOTACJI zostaje w Pil?nie i pomaga lokalnej spo?eczno?ci.
Postaw piwo
 
 
 
Draxus Wiek: 38
Dołączył: 23 Wrz 2008
Posty: 196
Piwa: 201/1
Skąd: Pilzno
Wysłany: 2009-03-30, 02:20   

Minielo troche czasu, troche relacji i fotorelacji sie urodzilo, zatem kilka odsylaczy.:)
Relacja TV Rzeszów: http://www.youtube.com/watch?v=wrBxcvLn5x4
Oraz ogulnie na stronie kowentu znajdziecie zgrupowane fotorelacje, jedna do przegladnia z www, inna do zassania:
http://rkon.org/relacje-i-fotorelacje/

PS: Ponoc na Pyrkonie w Poznaniu w ten wekend bylo swietnie i mega duza impreza - okolo 2800 uczestnikow i 400 prowadz?cych - WOW chcialo by sie powiedziec.. :] Wydawalo mi sie ze az tak duzy to Pyrkon nie jest, jakby nie koncerty w Atmosferze to bym tam moze nawet byl.. :]
Next time... :D
_________________
„Wyobra?nia jest wa?niejsza od wiedzy.”
- Albert Einstein
Postaw piwo
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group :: Theme zoneCopper designed by yassineb.