forum.e-pilzno.com Strona Główna

FAQ Szukaj Użytkownicy Grupy Rejestracja Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj
 

Poprzedni temat «» Następny temat
KULTURA AIRSOFTOWA I REGULAMIN
Autor Wiadomość
Mawgan Wiek: 34
Dołączył: 21 Wrz 2008
Posty: 737
Piwa: 899/31
Skąd: Pilzno
Wysłany: 2012-04-08, 11:03   KULTURA AIRSOFTOWA I REGULAMIN

Prosz? obowi?zkowo przeczyta? tego posta.
Nie stosowanie si? do podstawowych zasad kultury czy zasad Airsoftu sko?czy si? usuni?ciem ze spotka? danego gracza.
Regulamin pochodzi z WMASG.
Opisz? te?, co to jest kultura airsoftowa w kilku zdaniach. My?l?, ?e to pomo?e ka?demu, bo mamy problem ilo?ci nowych nie do?wiadczonych graczy i by skróci? czas "wyrobienia si?" wystarczy przeczyta? i zastosowa? si? do zasad.

Dwie kwestie dot. zasad:
- Na strzelankach niedzielnych dopuszczalne jest spo?ycie jednego piwa przed, ewentualnie spo?ywanie PO rozgrywkach ASG przez osoby pe?noletnie. Zabronione jest spo?ywanie podczas rozgrywek oraz ca?kowity zakaz picia alkocholu na zlotach.
- Osoby nie pe?noletnie proszone s? o jak najszybsze dostarczenie pisemnej zgody rodziców na uczestniczenie w rozgrywkach. Formularz podam wkrótce.

Kultura Airsoftowa:
Najwi?kszym szacunkiem obdarowane s? osoby które potrafi? zachowywa? si? na spotkaniach kulturalnie. B?d? m?drzejszy i nie k?ó? si? z drugim airsoftowiczem. Je?li jest kwestia sporna powiedz o niej dowódcy to on jest osob? decyzyjn?. Pami?taj, w ASG nie chodzi o wygranie, czy liczb? trafie?, ale o dobr? zabaw?. Nie ruszaj czyjego? sprz?tu - okularów, broni, amunicji, akcesoriów - je?eli ta osoba Ci na to po zapytaniu si? nie pozwoli?a. Nie ka?dy lubi jak si? dotyka jego rzeczy, to s? rzeczy prywatne. Powiniene? odwdzi?czy? si? pr?dzej czy pó?niej za po?yczon? amunicj?. To s? pieni?dze. Je?li kto? mówi, wys?uchaj go i nie wchod? mu w zdanie. Kiedy mówi dowódca ma by? bezwzgl?dna cisza i spokój (nie robimy sobie kanapek, nie szukamy czego? w plecaku, czy nie testujemy sobie broni) ka?dy zamienia si? w s?uch. Dowódca musi dotrze? do 20 ludzi sam i wszystko kontrolowa?, wi?c pomó?cie mu w tym. Je?li kto? potrzebuje pomocy, zapytaj go czy mo?esz mu pomóc i zrób to. Dowódca ma zawsze racj? i nie wolno kwestionowa? jego decyzji. Je?li jest sprawa do przedyskutowania to nale?y to zrobi? w kulturalny sposób podaj?c konkretne argumenty. Nie bój si? pyta?, nie ma pyta? g?upich, ale nie odpowiadamy na pytania te same kilka razy. Nie baw si? w Rambo i w sytuacji gdy kto? jest za zas?on? a Ty nie i jest wymiana ognia, wiadomo, ?e jeste? na przegranej pozycji. Je?li kto? Ci? zaskoczy? to uszanuj jego dobry pomys? i to ?e Cie przechytrzy?. Nie próbuj by? szybszy w naci?ni?ciu spustu gdy kto? do Ciebie mierzy - on Ci? zaskoczy? stary!
Post?puj m?drze i daj ludziom dobr? zabaw?!
Dbaj o dobr? reputacj? naszej grupy i przyczyniaj si? do jej rozwoju.


Preambu?a
Niniejszy zbiór powsta? w celu ujednolicenia podstawowych zasad airsoft, funkcjonuj?cych dotychczas jako niepisany kodeks honorowy jego mi?o?ników. Zbiór ten nie pozostaje w sprzeczno?ci z prawem powszechnym i jest prawu powszechnemu podporz?dkowany. Stanowi nakre?lenie i zgromadzenie w formie jednego dokumentu zasad powszechnie dot?d stosowanych, jako, ?e airsoft'em zajmuj? si? wy??cznie ludzie uczciwi, przestrzegaj?cy zasad fair play, którym przy?wieca idea wspólnej, dobrej zabawy z uwzgl?dnieniem wszystkich zasad bezpiecze?stwa i dla których nie jest podstawowym celem osi?gni?cie zwyci?stwa za wszelk? cen? oraz uzyskanie jak najwi?kszej ilo?ci trafie?, czy te? wykazanie w jakikolwiek inny sposób wy?szo?ci nad innymi mi?o?nikami airsoft. Zebranie zasad airsoft w formie jednolitego dokumentu, u?atwi ich konsekwentne przestrzeganie, a tak?e ustandaryzuje airsoft na terenie ca?ego kraju.

Airsoft jest tak?e ?ród?em pozyskiwania nowych znajomych i przyjació?. S?u?y tak?e umacnianiu wzajemnej ?yczliwo?ci w poczuciu równo?ci wszystkich mi?o?ników. W airsoft nie ma miejsca na okazywanie jakichkolwiek niech?ci wynikaj?cych z przynale?no?ci narodowych, kulturowych, religijnych, politycznych i rasowych. Niedopuszczalnym jest zatem wykorzystywanie airsoft do g?oszenia czy prezentowania jakichkolwiek niech?ci wobec jakiejkolwiek grupy jego mi?o?ników.

Cz??? ogólna
Podstawowe poj?cia

Airsoft - jest to zabawa polegaj?ca na prowadzeniu walk airsoft, przy wykorzystaniu broni ASG. Airsoft ??czy si? z hobby zwi?zanym z posiadaniem jednej lub wi?cej sztuk broni ASG, umundurowania i oporz?dzenia oraz z uczestnictwem w spotkaniach i walkach airsoft.
Walki airsoft - s? to spotkania, w których dwie lub wi?cej grup tocz? pomi?dzy sob? symulowane walki, które mog? by? oparte na scenariuszach, u?ywaj?c przy tym broni ASG i amunicji ASG.
Bro? ASG - s? to repliki wszelkiej broni palnej, wykonane z dowolnego materia?u, w skali 1:1 lub innej, miotaj?ce amunicj? ASG za pomoc? s?upa spr??onego powietrza lub specjalnego gazu przeznaczonego do zasilania broni ASG.
Bro? ASG mo?e by? powtarzalna, samopowtarzalna oraz automatyczna.
Amunicja ASG - s? to kulki z tworzywa sztucznego o ?rednicy 6 mm, masie nie przekraczaj?cej 0,33 g, przystosowane do wystrzeliwania z broni ASG.
Gracz airsoft - jest to osoba, która uczestniczy w walkach airsoft, podczas których posiada bro? ASG oraz respektuje podstawowe zasady obowi?zuj?ce w airsoft.
Teren walk airsoft - jest to ?ci?le okre?lony teren, na którym tocz? si? walki airsoft. Teren powinien by?, w miar? mo?liwo?ci, oznaczony i zabezpieczony przed wej?ciem na niego osób postronnych. Prowadzenie walk na okre?lonym terenie powinno by? uzgodnione z jego w?a?cicielem lub zarz?dc?. O prowadzeniu walk airsoft na okre?lonym terenie powinny by? powiadomione w?a?ciwe s?u?by porz?dkowe.
Strefa bezpiecze?stwa - miejsce wydzielone na terenie walk airsoft, gdzie zbieraj? si? wyeliminowani gracze, b?d? inne osoby nie uczestnicz?ce w walce. W strefie bezpiecze?stwa obowi?zuje ca?kowity i bezwzgl?dny zakaz strzelania z broni ASG.

Cz??? szczegó?owa
I. Zasady bezpiecze?stwa

?rodki ochrony oczu:
Wszyscy gracze airsoft dok?adaj? najwy?szej staranno?ci, by spotkania i walki airsoft by?y pozbawione jakichkolwiek zagro?e? dla ?ycia i zdrowia uczestników oraz osób postronnych.
Ka?dy gracz airsoft zobowi?zany jest posiada? w trakcie walk airsoft ?rodki ochrony oczu, jako organu najbardziej nara?onego na uszkodzenia. ?rodki ochrony oczu powinny by? wytrzyma?e na postrza? z amunicji ASG z bliskiej odleg?o?ci, ze wszelkiego typu broni ASG.
Ka?dy gracz airsoft, w przypadku w?tpliwo?ci dotycz?cych skuteczno?ci stosowanych ?rodków ochrony oczu, zobowi?zany jest do przeprowadzenia testu wytrzyma?o?ci, polegaj?cego na oddaniu strza?u / serii strza?ów, do maj?cego mie? zastosowanie ?rodka ochrony, z bliskiej odleg?o?ci, z najmocniejszej, dost?pnej broni ASG. W szczególno?ci dotyczy to ?rodków ochrony oczu, których przeznaczenie jest inne ni? do airsoft.
?rodki ochrony oczu musz? by? za?o?one przez uczestnika airsoft przez ca?y czas trwania walk airsoft. Zdj?cie ?rodków ochrony mo?e nast?pi? wy??cznie w strefie bezpiecze?stwa.
Gracz airsoft, który zdejmie ?rodki ochrony oczu poza stref? bezpiecze?stwa, mo?e by? upomniany przez ka?dego z pozosta?ych graczy. Nie zastosowanie si? do upomnienia b?d? ponowne upomnienie, stanowi podstaw? do wykluczenia tego gracza z dalszych walk airsoft.
Spo?ywanie alkoholu i za?ywanie ?rodków odurzaj?cych
W trakcie trwania walk airsoft obowi?zuje bezwzgl?dny zakaz spo?ywania alkoholu oraz za?ywania ?rodków odurzaj?cych.
Spo?ywanie alkoholu jest dopuszczalne wy??cznie po og?oszonym zako?czeniu wszystkich walk airsoft.
Uczestnik walk airsoft, spo?ywaj?cy w trakcie ich trwania alkohol lub u?ywaj?cy ?rodków odurzaj?cych, mo?e by? natychmiast i nieodwo?alnie wykluczony ze wszystkich walk airsoft.
Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod wzgl?dem materialnym:
Teren walk airsoft, przed jego wykorzystaniem, powinien by? sprawdzony pod wzgl?dem bezpiecze?stwa przez organizatora walk.
Szczególnemu sprawdzeniu winny podlega? nast?puj?ce elementy:

istnienie ukrytych dziur, jarów, za?omów mog?cych stanowi? zagro?enie dla uczestników,
istnienie przedmiotów (wystaj?ce pr?ty, pot?uczone szk?o itp.) mog?cych stanowi? zagro?enie dla uczestników,
dost?pno?? terenu dla osób trzecich, co mo?e stanowi? zagro?enie bezpiecze?stwa tych?e osób,
miejsca stanowi?ce jakiekolwiek zagro?enie, winny by? oznaczone, w miar? mo?liwo?ci, w widoczny sposób.
Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod wzgl?dem formalnym:
uczestnicy lub organizator walk airsoft sprawdza czyj? w?asno?? stanowi teren tych?e walk, lub pod czyim znajduje si? zarz?dem i uzgadnia mo?liwo?? prowadzenia tam walk,
dodatkowo, o walkach airsoft powinny by? powiadomione w?a?ciwe s?u?by porz?dkowe (policja, stra? le?na itp.), informuj?c przy tym, na czym te walki polegaj?.
Inne ?rodki ochrony i bezpiecze?stwa:
Na miejscu walk airsoft powinna znajdowa? si? apteczka pierwszej pomocy. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest okre?lony, obowi?zek zapewnienia apteczki pierwszej pomocy spoczywa na organizatorze.
Dodatkowo na miejscu walk airsoft powinien znajdowa? si? jakikolwiek ?rodek ??czno?ci zewn?trznej (np. telefon komórkowy) dla mo?liwo?ci wezwania pomocy w przypadku zaistnienia wypadku. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest okre?lony, obowi?zek zapewnienia ?rodków ??czno?ci zewn?trznej spoczywa na organizatorze.
Wszelkie inne ?rodki ochrony, takie jak: he?my, kaski, na?okietniki, nakolanniki, r?kawice ochronne, ochraniacze na z?by, s? zalecane do stosowania. Ich u?ywanie le?y w gestii uczestnika.

II. Zasady zwi?zane z zachowaniem porz?dku publicznego oraz obowi?zuj?cych norm prawnych
Noszenie broni ASG w miejscach publicznych powinno odbywa? si? z u?yciem pokrowców, opakowa? lub w inny sposób, zabezpieczaj?cy bro? ASG przed widokiem publicznym.
Wydobywanie, strzelanie, celowanie lub jakiekolwiek inne u?ycie broni ASG w miejscu publicznym mo?e by? uznane za naruszanie zasad airsoft i powodowa? wykluczenie dopuszczaj?cego si? tego gracza airsoft ze wszelkich spotka? i walk airsoft.
Noszenie mundurów i oporz?dzenia u?ywanego w airsoft w miejscach publicznych jest dozwolone, za wyj?tkiem przypadków, gdy pozostaje to w sprzeczno?ci z prawem powszechnie obowi?zuj?cym ( mundury i wyposa?enie, a tak?e symbole i oznaczenia, zastrze?one dla okre?lonych formacji, takich jak: wojsko, policja itp.).

III. Zasady u?ywania broni bia?ej w ASG
Bro? bia?a (no?e, sztylety, bagnety ) mog?, za zgod? pozosta?ych uczestników, stanowi? cz??? umundurowania lub wyposa?enia gracza airsoft.
Zabronione jest u?ywanie broni bia?ej podczas walk airsoft, poprzez jej dobywanie w jakimkolwiek celu. Uczestnik, który dobywa broni bia?ej podczas walk airsoft mo?e by? natychmiast i w sposób nieodwo?alny wykluczony z dalszych walk airsoft.
Dobywanie broni bia?ej mo?e nast?pi? wy??cznie w strefie bezpiecze?stwa i wy??cznie w sposób nie zagra?aj?cy ?yciu i zdrowiu uczestników.

IV. Zasady u?ywania ?rodków pirotechnicznych lub ?rodków pozoracji pola walki
U?ywanie ?rodków pirotechnicznych lub ?rodków pozoracji pola walki jest niedopuszczalne w walkach airsoft, za wyj?tkiem zapisu punktu 2.
W wyj?tkowych przypadkach, gdy organizator walk airsoft dopu?ci u?ywanie ?rodków pirotechnicznych lub ?rodków pozoracji pola walki, powinno to si? odbywa? w sposób kontrolowany, wykluczaj?cy mo?liwo?? zaistnienia nieszcz??liwego wypadku. Organizator okre?la zasady u?ywania ?rodków pirotechnicznych lub ?rodków pozoracji pola walki w opublikowanym przez siebie regulaminie walk airsoft.

V. Zasady uznawania trafie?, zachowania si? trafionych
Trafienie w ka?d? cz??? cia?a, uznaje si? jako wyeliminowanie trafionego z dalszej walki airsoft.
Trafiony uczestnik sygnalizuje fakt trafienia poprzez uniesienie obu r?k do góry i okrzyk "dosta?em".
Dopuszczalne jest pomini?cie unoszenia r?k i okrzyku w sytuacjach, kiedy takie zachowanie mo?e ujawni? skryte dzia?anie osoby, która odda?a celny strza?.
Trafiony gracz pozostaje w miejscu trafienia. Trafiony gracz przyjmuje tak? pozycj?, by fakt jego wyeliminowania by? oczywisty oraz by jego pozycja nie utrudnia?a walk airsoft pozosta?ym uczestnikom. Trafiony gracz mo?e przemie?ci? si? do strefy bezpiecze?stwa dopiero wówczas, gdy w rejonie, gdzie zosta? trafiony, nie tocz? si? ju? ?adne dzia?ania, a przej?cie do strefy bezpiecze?stwa nie b?dzie odbywa?o si? przez rejon innych dzia?a?. Trafiony gracz szczególnie dba o to, by nie przeszkadza? lub nie utrudnia? walk airsoft innym uczestnikom.
Nie przyznawanie si? do otrzymanych trafie? jest naruszeniem podstawowego kanonu, na jakim opiera si? airsoft - kanonu uczciwo?ci. Gracz airsoft, który uporczywie i w sposób ewidentny unika przyznawania si? do otrzymanych trafie?, nie jest mile widziany w ?rodowisku airsoft. W zwi?zku z tym mo?e zosta? wykluczony z udzia?u we wszelkich walkach, spotkaniach i imprezach airsoft.
Trafiony uczestnik od chwili zasygnalizowania trafienia, zachowuje pe?ne milczenie. Nie jest dopuszczalne porozumiewanie si? w sposób bezpo?redni, przy u?yciu ?rodków ??czno?ci, ani w ?aden inny sposób, z pozosta?ymi uczestnikami, zarówno bior?cymi udzia? w dalszych walkach airsoft, jak i uczestnikami, którzy zostali tak?e trafieni. Zakaz porozumiewania si? przestaje obowi?zywa? w strefie bezpiecze?stwa, jednka?e porozumiewanie si? mo?e nast?powa? wy??cznie z osobami znajduj?cymi si? w tej?e strefie.
Trafiony uczestnik, od chwili zasygnalizowania trafienia, nie oddaje strza?ów z ?adnej broni ASG i w ?adnym celu. Zakaz ten dotyczy równie? uczestników znajduj?cych si? w strefie bezpiecze?stwa.
Szczególnie niedopuszczalne jest przekazywanie jakichkolwiek informacji pozosta?ym w walce uczestnikom. Przekroczenie tej zasady mo?e spowodowa? natychmiastowe i bezwzgl?dne wykluczenie gracza z dalszych walk airsoft.
Trafienie w bro? ASG u?ywan? przez gracza uwa?a si?, za wyeliminowanie tej?e broni z dalszej walki airsoft.
Gracz, którego bro? zosta?a wyeliminowana, nie mo?e strzela? z niej do ko?ca starcia, w którym nast?pi?o wyeliminowanie. Dopuszcza si? mo?liwo?? korzystania z broni ASG posiadanej przez wyeliminowanego, innego uczestnika. Przej?cie broni ASG wyeliminowanego uczestnika mo?e nast?pi? wy??cznie w tym miejscu, w którym zosta? on wyeliminowany.
Wyczerpanie si? amunicji ASG, nie skutkuje wyeliminowaniem gracza z walki airsoft. Gracz, któremu wyczerpa?a si? amunicja, pozostaje nadal w walce.
Organizator walk airsoft mo?e ustali? inne zasady uznawania trafie?. W przypadku braku ustalenia innych zasad uznaje si? za obowi?zuj?ce, podane w niniejszym zbiorze.

VI. Zasady korzystania ze ?rodków ??czno?ci
Dopuszczalne jest korzystanie ze wszelkich ?rodków ??czno?ci.
Organizator walk airsoft mo?e zastrzec na swój u?ytek okre?lone przez siebie kana?y. Nie mog? one by? u?ywane przez pozosta?ych uczestników.

VII. Zasady organizowania walk airsoft - regulaminy
Walki airsoft, zwane dalej "imprezami", o charakterze zorganizowanym i o zasi?gu ogólnopolskim, powinny by? opatrzone, przygotowanym przez organizatora i podanym do publicznej wiadomo?ci, Regulaminem Imprezy.
Z zachowaniem podstawowych zasad dotycz?cych bezpiecze?stwa, organizator ma prawo do swobodnego okre?lania zasad obowi?zuj?cych w trakcie trwania imprezy.
Wszyscy uczestnicy imprezy s? zobowi?zani do bezwzgl?dnego przestrzegania zasad ustalonych w regulaminie, pod rygorem usuni?cia z imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.

VIII. Sprawy inne
?aden gracz airsoft nie mo?e by? dyskryminowany z powodu rodzaju i typu posiadanej broni ASG, umundurowania i wyposa?enia. Jednak?e ka?dy gracz airsoft dba o to, by jego umundurowanie i wyposa?enie nie odbiega?o w ra??cy sposób od norm umundurowania i wyposa?enia powszechnie uznanych i przestrzeganych w airsoft, a tak?e od przyj?tego przez organizatorów klimatu rozgrywki (w tym sensownosci scenariusza).
Mi?o?nikiem i sympatykiem airsoft mo?e by? ka?da osoba, bez wzgl?du na wiek, p?e? i ras?.
W spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mog? uczestniczy? osoby, które uko?czy?y 18 lat i posiadaj? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych.
W przypadkach szczególnych, w spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mog? uczestniczy? osoby, które uko?czy?y 16 lat i posiadaj? pisemn? zgod? rodziców / opiekunów, wed?ug ustalonego wzoru.

IX. Postanowienia ko?cowe
Niniejszy zbiór zasad nie stanowi prawa w powszechnym rozumieniu.
Stosowanie okre?lonych w niniejszym zbiorze zasad, stanowi dba?o?? o rozwój airsoft w Polsce, poszanowania dla ca?ego ?rodowiska airsoft, a tak?e dla panuj?cych w tym ?rodowisku dobrych obyczajów. Z tego wzgl?du, zbiór niniejszy stanowi zbiór zasad obowi?zuj?cych w ?rodowisku airsoft w Polsce i zwany jest umownie "Prawem ASG".
Stworzenie niniejszego zbioru ma s?u?y? ujednoliceniu zasad stosowanych w ca?ym ?rodowisku airsoft.
Niniejszy zbiór opracowany zosta? na podstawie istniej?cych dotychczas i og?oszonych zasad oraz na podstawie wypowiedzi wielu osób ze ?rodowiska airsoft. Twórcy zaznaczaj?, i? do?o?yli wszelkich stara?, by ten zbiór zapewni? równe szanse dla wszystkich mi?o?ników airsoft i pozwoli? zapobiec wszelkim sporom i nieporozumieniom.
_________________
Ka?da Twoja z?otówka DOTACJI zostaje w Pil?nie i pomaga lokalnej spo?eczno?ci.
Postaw piwo
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group :: Theme zoneCopper designed by yassineb.